ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްރެސް

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 02110

ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6521170

ފެކްސް: 6527552

އީމެއިލް: kulhudhuffushicouncil@gmail.com

 

 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެސެޖެއް ފޮނުންވަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރުއްވާފައި ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.