ރައީސް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަމީޒް ޔޫރަޕް

ނައިބު ރައީސް

އަލްފާޟިލް ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މާދޫގެ

އިތުރު މެމްބަރުން

1. އަލްފާޝިލް ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ނޫރާނީމާގެ
2. އަލްފާޟިލް އަލީ ހަސަން ހެލެނބިލިމާގެ
3. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލީ ދަނބުގެ
4. އަލްފާޟިލް އަލީ އާދަމް ތޯތާގެ
5. އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްޝުކޫރު އަޙްމަދު ކުރިނަންފިލާގެ