އާންމު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާއަށް މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

0 25
hunaru

Unable to display PDF
Click here to download

މިޕްރޮގްރާމާއިބެހޭ ބައެއް މުހިންމު ލިޔުންތައް ތިރީގައިމިވާ ލިންކްތަކުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ!
* ދަރިވަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
* ޕްރޮޕޯޒަލް ފޯމް
* ކޯސްތަކުގެ ލިސްޓް
* މިންގަނޑުތައް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: www.hunaru.gov.mv