ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަކަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަމީޒް ހޮވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަކަށް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަމީޒް ހޮވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ހުންނެވި ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު އިއްޔެ...

އާންމު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާއަށް މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

ވަޒީފާއަށް މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

މިޕްރޮގްރާމާއިބެހޭ ބައެއް މުހިންމު ލިޔުންތައް ތިރީގައިމިވާ ލިންކްތަކުން ޑައުންލޯޑް...